Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3