VỮNG BỀN MỘT CÕI NON SÔNG - CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT : GIỮ TRỌN NIỀM TIN

Tiết mục: Vững bền một cõi non sông 

Sáng tác: Hoài Nhân 

Biểu diễn: Hợp ca nam nữ HV Âm nhạc QGVN + Múa