Chương trình "Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam" với chủ đề: “Phát triển điện khí LNG - Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”