Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam - Phát triển điện khí LNG